نرم افزارهای صنعتی


طراحی پارچه (نساجی)
کنترل تولید کابلسازی
مدیریت استخراج-معدن شن وماسه
مدیریت بهره برداری-معدن
کنترل تولید بافندگی
کنترل تولیدریسندگی-نساجی
صدور قبوض آب بها
نرم افزارهای صنعتی

طراحی پارچه (نساجی)
کنترل تولید کابلسازی
مدیریت استخراج-معدن شن وماسه
مدیریت بهره برداری-معدن
کنترل تولید بافندگی
کنترل تولیدریسندگی-نساجی
صدور قبوض آب بها