نرم افزار های مدیریتی
...داشبورد ، مدیریت وظایف و اسنادو
نرم افزار های منابع انسانی
...حقوق ، کارگزینی ، آموزش مجازی و
نرم افزار های مالی
....سیستم های حسابداری ،انبار، اموال، بودجه و

نرم افزار های شهرداری
...تخلفات ساختمانی(ماده صد)، درآمد ، تهاتراملاک و
نرم افزار های تحقق محصول
(Q.C)برنامه ریزی تولید، کنترل کمی و کیفی محصول
نرم افزار های سفارش مشتری
تحلیل، طراحی ، برنامه نویسی و پشتیبانی انواع درخواستها

نرم افزار های آموزشی
...سیستم های آموزش و آزمون از راه دور و
نرم افزار های قضائی
... سیستم جامع حقوقی ، اجرائیات و
نرم افزار های صنعتی
...طراحی محصول، بهره برداری ، صدور قبوض و